Geen artikelen € 0,00  |  Bestellen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl inzake onze aanbiedingen via www.meubelafslag17.nl


Artikel 1-Toepasselijkheid
1. De navolgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RH Interieurs BV h.o.d.n Meubelafslag17.nl gedaan op www.meubelafslag17.nl
2. Door zijn reservering wordt de mogelijke koper geacht met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.
3. Andersluidende voorwaarden van de zijde van de mogelijke koper worden uitgesloten tenzij deze door RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl schriftelijk zijn geaccepteerd.


Artikel 2- Het aanbod
1. Onze aanbiedingen zijn ook wat de prijzen betreft, vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zolang de voorraad strekt
2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van de getoonde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
Alle producten van de RH Interieurs BV h.o.d.n Meubelafslag17.nl zijn handgemaakt. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kleur en maat.
3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen zoals deze zijn opgegeven bij de aanbiedingen af magazijn Nieuwerkerk aan den IJssel


Artikel 3-Accepteren van orders
1. Een koopovereenkomst ontstaat (niettegenstaande eventuele mondelinge afspraken of toezeggingen door verkopers, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl) nadat de koper zijn nadrukkelijke keuze gemaakt heeft in het magazijn van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl.


Artikel 4-Levering
1. Levering vindt plaats door aanvaarding van de goederen gelijkvloers in het magazijn van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl
2. De koper is verplicht het gekochte onmiddellijk bij ontvangst in het magazijn van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl. op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling door RH Interieurs h.o.d.n meubelafslag17.nl dat de goederen ter beschikking van de koper gereed staan.
3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde geconstateerd na het verlaten van het magazijn van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl worden niet aanvaard door verkoper


Artikel 5-Betaling
1. Zal geschieden direct bij afhaling c.q. levering in het magazijn van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl
2. De eventuele reserveringsbetaling wordt verrekend bij de afhaling c.q. levering in het magazijn van RH Interieurs BV h.o.d.n meubelafslag17.nl
Artikel 6-toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen, evenals uit overeenkomsten van koop/verkoop en dergelijke zijn onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is in welk geval de gewone regelen van competentie naar Nederlands recht gelden.
2. Op alle transacties met RH Interieurs h.o.d.n meubelafslag17.nl of op alle handelingen van, met of tegen RH Interieurs h.o.d.n meubelafslag17.nl is Nederlands recht van toe passing.

 

NAW Gegevens            RH Interieurs BV
Hoogeveenenweg 11
2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel
E mail    info@rhinterieurs.nl
Telefoon    0180-390548
Bankgegevens     IBAN NL85.INGB.066.211.5058
Inschrijving KvK       te Rotterdam 24483281
BTW Nummer        NL8218.49.414B01